С Божията помощ цярът израства от Земята и разумният човек не го пренебрегва...

вторник, 8 март 2011 г.

ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДЯВЕНИ КЪМ ПОКРИВАЛОТО НА МЮСЮЛМАНКАТАПърво изискване: Покриване на цялото тяло
Аллах Всевишния е казал:

„И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените [вярващи] или [слугините], владени от десниците им, или слугите от мъжете без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите!“

(Допуска се за облеклото на мюсюлманката да се оставят открити лицето и ръцете до китките, а според някои тълкуватели – и ходилата.)
(Сура ан-Нур: 31)

Всевишният е казал също:

О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото [когато излизат]. Това е най-подходящото, за да бъдат разпознати [от робините и блудниците] и да не ги огорчават. Аллах е опрощаващ, милосърден.“ (Сура ал-Ахзаб: 59)

Второ изискване: Покривалото не трябва да бъде привличащо вниманието

В гореспоменатата ая от сура Ан-Нур беше отбелязано, че жената не трябва да показва своята красота. Арабската дума зинат (буквално „красота“) се отнася за всички видове украшения, а също и за наконтената дреха, привличаща вниманието на мъжете. Безусловно, съвършено недопустимо е, жените да закриват едни красоти по повелята на Господ с други украшения. От това следва, че в присъствието на чужди мъже жената няма право да носи покривало с шарки (бродерии) или да слага накити от скъпоценни камъни на забрадката. Излагането на такива украшение на показ пред мъжете е забранено. Аллах Всевишният е казал:

„И стойте в домовете си, и не се показвайте [с вашите украшения], както се показваха жените по времето на Невежеството...“ (Сура ал-Ахзаб: 33)

Арбаската дума табаррудж („украшения“) се използва тогава, когато жената излага своята красота и украшения с цел да съблазни чуждите мъже. Да изложиш себе си на показ се счита за един от тежките грехове. Пророка (с.а.с.) се предпазвал от това и е казал: „Има три вида хора, които няма да бъдат питани. Това са – човек, изоставил общността на мюсюлманите, който не слуша своя имам и умира в неподчинение; робиня или роб, които са избягали от своя господар и са умрели; и жена, мъжът на която я обезпечава, но тя в негово отсъствие се нагиздя и излиза от дома. Тях дори няма да ги питат“. Този хадис е предаден от ал-Бухари в кинагата „Ал-Адаб ал-Муфрад“, а също от ал-Хаким и други познавачи на хадиси. Вж. „Сахих ал-Джами ас-Сахир“ (3058).

Трето изискване: Покривалото не трябва да ухае на благовония
На тази тема има достатъчно много достоверни хадиси, които забраняват на жената да излиза от дома ухаеща на благовония. Не искам да се задълбочавам в просторни разсъждения и ще приведа само един пример. Предават, че Пророка (с.а.с.) е казал: „Ако жена се напръска с благовония и излезе от дома си, а след това отиде при група мъже с цел да усетят нейното благовоние, то тя се счита за прелюбодейка“. Този хадис е предаден от Ахмад и други познавачи на хадиси с добра верига на разказвачи. Вж. „Сахих ал-Джами ас-Сагир“ (2701).

Четвърто изискване: покривалото не трябва да е тясно и да приляга по тялото

Имам Ахмад, Аллах да се смили над него, в своя сборник Ал-Муснад предава хадис, в който се съобщава, че Усама ибн Зейд разказвал, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) му дал риза от здраво платно, което му подарил Дихйа ал-Калби. Той взел ризата и я подарил на своята жена. Веднъж Пратеника на Аллах (с.а.с.) го попитал: „Какво става с теб, защо не носиш ризата?“ Той отговорил: „О, Пратенико на Аллах! Аз я подарих на жена си“. Тогава Пратеника на Аллах (с.а.с.) му казал: „Върви си и й кажи да облече нещо отдолу, защото се опасявам, че формата на костите й ще изпъкнат“. Вж. Ал-Муснад, т.5, стр.205. Ал-Албани казал, че този хадис е предаден от ад-Дийа ал-Макдиси, Ахмад и ал-Бейхаки с добра верига на разказвачи.

Пето изискване: покривалото трябва да бъде плътно и непрозрачно

В достоверен хадис, предаден от Муслим с думите на Абу Хурейра се съобщава, че Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „До сега не бях виждал два вида мъченици на Ада. Това са хора, които държат в ръцете си плетени камшици, приличащи на кравешка опашка, и бият с тях другите, а също и облечени, но в същото време разголени жени, които се склоняват в страни и призовават към това другите, а техните глави приличат на поклащаща се гръбица на камила. Те не попадат в Рая и даже няма да почувстват неговото благоухание, независимо, че неговото благоухание ще се усеща на доста голямо разстояние“.

Шесто изискване: женската дреха не трябва да прилича на мъжката

В достоверен хадис, предаден от ал-Бухари с думите на Ибн Аббас, се съобщава, че Пратеника на Аллах (с.а.с.), проклинал мъжете, които се наподобяват на жени, и жените, които се наподобяват на мъже.

Седмо изискване: дрехата не трябва да предизвиква високомерие

Предават, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) е казал: „На този, който облече дреха, за да предизвика високомерие, Аллах ще му облече такава дреха в Деня на възкресението, а след това ще Го прати в Огъня“.

Става дума за дреха, която човек облича, за да се извиси над другите. Това може да бъде скъпоструваща дреха, която обличайки, човек се кичи със собственото богатство и придобити блага.

Споменатото изискване се отнася не само за жените, но и за мъжете. Всеки, който облече дреха предизвикваща високомерие, ще бъде наказан, ако не се разкае за това прегрешение.

Осмо изискване: дрехата не трябва да прилича на дрехите на невярващите

В достоверен хадис, предаден от Абу Давуд и други познавачи на хадиси с думите на Ибн Умар се съобщава, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) казал: „Който се уподобава на кои да е хора, той е един от тях“.

А Аллах Всевишния е казал:

„Не е ли настъпило за вярващите време сърцата им да се смирят при споменаването на Аллах и пред истината, която бе низпослана, и да не станат като дарените с Писанието преди, за които срокът бе дълъг, и закоравяха сърцата им, и мнозина от тях бяха нечестивци“.

(Сура ал-Хадид: 16)

Ибн Катир, Аллах да се смили над него, в тълкуването на тази ая е казал: „С тези слова Аллах забранява на вярващите да се уподобяват на юдеите и християните по основните и второстепенните въпроси“. Сб. „Тафсир ал-Куран ал-Адим“, т.4, стр.484.

А шейх-ул-ислам Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, в тълкуването на тази ая е казал: „Тук се съдържа категорична забрана да се уподобяваме на тях по какъвто и да е начин“.[Моля Всевишния Аллах да ми прости ако не съм успяла да превада точно текста и да направи този труд полезен за всички мюсюлманки и мюсюлмани.

Нур-преводач]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...